Обява за среща за обществено обсъждане


Обява за среща за обществено обсъждане

На основание чл. 97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда и чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 1, т 1, 2, 3 и 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), фирма „ВОРИК ГРУП“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, община Бургас, ул. „Васил Левски“  №40, ет.6, ап.17

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всички приложения към него на инвестиционно предложение за „Изграждане на парк за кремации и урнополагане в поземлен имот № 007108, местност „Дере Арас", гр. Камено, община Камено".

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 10.05.2021 г. от 17.00 часа в театралния салон към Читалище“ Просвета - 1927“ на гр. Камено, с адрес: ул. „Освобождение“ № 84.

Докладът за ОВОС и приложенията към него,са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в рамките на работното време на Община Камено, както и в РИОСВ Бургас- ж.к. Лазур, ул. „Перущица“ № 67, ет.3  и в офиса на „Ворик Груп“ ЕООД гр. Бургас, ул. „Васил Левски“ ,  №40, ет.6, ап.17 и на сайта www.crematory.bg. Въпроси, мнения, предложения и становища по представените ДОВОС и приложения могат да се представят в офиса на Възложителя, в РИОСВ Бургас, в общината, както и  по време на общественото обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:
Кристиян Кирав, тел: 0 888 053 530, Еmail: k.kirov@vorikgroup.bg

ДОВОС